Caron Threads


Caron Waterlilies Silk

Caron Wildflowers

Examples of the Caron Threads stitched:

From left to right, Caron Wildflowers Cerise, Caron Wildflowers Fiesta and Caron Wildflowers Far Horizon:

modifiedcerisecaronwildflowerfiestacaronwildflowerfarhorizon
revisedwildflowers


revisedwaterlilies